สินค้าและบริการ

สินค้าและบริการ

เสาเข็มเจาะขนาดกลาง

เป็นเสาเข็มที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางระหว่าง 50
เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 1 เมตรโดยส่วนใหญ่มีความลึก
ประมาณ 21-55 เมตร ขึ้นอยู่กับลักษณะชั้นดินใน
แต่ละพื้นที่และน้ำหนักของโครงสร้างที่รองรับ เหมาะ
สำหรับใช้ในการก่อสร้างโครงสร้างขนาดปานกลาง
จนถึงขนาดใหญ่ เช่น สะพานข้ามแยก อาคาร และ
โรงงานขนาดใหญ่

เสาเข็มเจาะขนาดใหญ่

เป็นเสาเข็มที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า 1 เมตรขึ้น
ไปเหมาะสำหรับใช้ในการก่อสร้างโครงสร้างขนาด
ใหญ่ซึ่งต้องการกำลังรับน้ำหนักต่อเสาเข็มหนึ่งต้น
สูงมาก เช่น อาคารสูง ทางยกระดับ ทางรถไฟยก
ระดับ สะพานขนาดใหญ่ เป็นต้น โดยบริษัทสามารถ
ก่อสร้างเสาเข็มเจาะได้จนถึงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
2 เมตรและความลึกถึง 70 เมตร